Fair Use Policy Perfectvoip

Fair Use Policy Perfectvoip

Op de diensten van Perfectvoip is een Fair Use Policy van kracht. Met de diensten van Perfectvoip bel je voor een vast bedrag per maand naar Nederlandse vaste en mobiele nummers en een selectie van internationale vaste nummers*. Het bellen naar betaalde (service)nummers en overige internationale gesprekken zijn niet inbegrepen in het vaste bedrag per maand en staan standaard uitgeschakeld. Deze propositie is gebaseerd op het gemiddelde verbruik van de vaste telefoniedienst door jou als klant.

Perfectvoip is bedoeld voor normaal, eigen gebruik door jou als klant, waarbij er een bovengrens geldt van vijfhonderd minuten per gebruiker per maand voor uitgaande gesprekken. Bedrijfsmatig gebruik van de dienst is alleen toegestaan in overeenstemming met jouw reguliere bedrijfsactiviteiten. Gebruik door bedrijven waarvan de bedrijfsuitoefening is gericht op telefonische dienstverlening aan derden, waaronder belhuizen of callcenters, is niet toegestaan. Het is dus ook niet toegestaan derden meer dan incidenteel of tegen betaling gebruik te laten maken van de dienst of de dienst op enige andere wijze weder te verkopen.

Als sprake is van belgedrag dat redelijkerwijs door Perfectvoip kan worden aangemerkt als onredelijk gebruik, buitensporig gebruik of misbruik, kan Perfectvoip extra kosten in rekening brengen en/of de dienstverlening (gedeeltelijk**) buiten gebruik stellen of de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Perfectvoip zal de klant hier na (gedeeltelijke) buitengebruikstelling of beëindiging over informeren. Uiteraard blijven de gemaakte belkosten verschuldigd.

Van misbruik is in ieder geval sprake indien (de gevolgen van) het gebruik van de dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal, eigen gebruik of wanneer dat gebruik in strijd is met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Wanneer  de hierboven genoemde bovengrens wordt overschreden behoudt Perfectvoip zich het recht het gebruik aan te merken als buitensporig gebruik. Wanneer een plotselinge explosieve toename in belgedrag wordt geconstateerd kan dit als mogelijk misbruik worden aangemerkt. Ook wanneer grote aantallen korte gesprekken, al dan niet gelijktijdig, plaatsvinden of in elk ander geval als het gebruik het gevolg heeft dat het netwerk of systemen van Perfectvoip of derden daarvan hinder ondervinden, is er eveneens sprake van misbruik. De beoordeling of er sprake is van onredelijk gebruik, buitensporig gebruik of misbruik wordt geheel gedaan door Perfectvoip. Perfectvoip zal hierbij de hierboven gestelde richtlijnen hanteren.  Perfectvoip kan maatregelen nemen ter beperking of voorkoming van (mogelijk) misbruik.


* Australië, België, Brazilië, Canada, Costa Rica, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, India, Ierland, Italië, Zuid-Korea, Malta, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk (behalve 4350 prefix), Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Spanje.

** Een gedeeltelijke buitengebruikstelling houdt in dat het niet meer mogelijk is om uit te bellen, maar het wel mogelijk blijft om inkomende oproepen te ontvangen en beantwoorden.